Allmänna Villkor

Mellan Play Box AB, nedan kallat Playbox, och återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa Allmänna Villkor. Genom att registrera sig för försäljning av Playbox produkter godkänner återförsäljaren dessa Allmänna Villkor. Ett bindande avtal uppstår mellan Playbox och återförsäljaren när återförsäljaren mottagit bekräftelsemail från Playbox.

1. Allmänt

Playbox förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar av ringa betydelse som inte påverkar pågående kampanj träder i kraft efter att de annonserats på tjanapengar.playbox.se och behöver inte meddelas återförsäljaren för att träda i kraft. Eventuella ändringar av större betydelse som påverkar pågående kampanj måste meddelas till återförsäljare med aktiva kampanjer för att dessa ska träda i kraft. 

Definitioner:
Återförsäljare 
Avser Playbox avtalspart till detta avtal, d.v.s. föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser. 

Administratör 
Avser fysisk person som för återförsäljaren agerar kontaktperson till Playbox enligt punkt 4 nedan, samt där sådan person uppfyller kraven enligt punkt 5 nedan. 

Försäljningsgruppen 
Avser medlemmarna i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som ska genomföra själva försäljningen åt återförsäljaren av Playbox produkter. 

Leverans och distribution av Playbox produkter sker i syfte att återförsäljaren genom försäljningsgruppen under en begränsad tidsperiod ska tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom klassresa eller träningsläger av den förtjänst som görs vid försäljning av Playbox produkter till slutkund. Intjänade pengar får inte tillfalla enskilda medlemmar i försäljningsgruppen utan ska tillfalla samtliga medlemmar inom försäljningsgruppen. Försäljningsgruppens förtjänst ska i sin helhet användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål. 

Återförsäljaren ska sälja Playbox produkter med hjälp av medlemmarna i försäljningsgruppen. Beställningar från slutkunder sammanställs och återförsäljaren beställer och köper produkterna av Playbox motsvarande den totala beställningen från slutkunderna. 

2. Parternas rättsliga ställning

Återförsäljaren ålägger sig att i egen regi köpa och sälja Playbox produkter. Försäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av återförsäljaren genom försäljningsgruppen. Återförsäljaren får inte betala ut lön eller annan ersättning för detta arbete till försäljningsgruppens medlemmar eller annan person. Återförsäljarens intäkter ska i sin helhet och endast användas i den ideella verksamheten och för gruppens gemensamma mål. Detta avtal medför inte att Playbox i förhållande till återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att återförsäljaren i förhållande till Playbox anses vara arbetstagare.Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Playbox. För att undvika felaktiga tolkningar avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

3. Playbox skyldigheter

Playbox förbinder sig att stödja återförsäljaren under detta avtals giltighetstid vid frågor och ge återförsäljaren sådan information som denna kan behöva för att sälja och leverera produkterna till slutkund.

4. Återförsäljarens skyldigheter

I de fall återförsäljaren är en förening är återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att återförsäljaren ska få sälja Playbox produkter, att återförsäljaren utsett en administratör och att administratören uppfyller de krav som ställs på hen enligt punkt 5 i detta avtal.

Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Playbox i samband med köp och försäljning av Playbox produkter.

5. Administratör

Administratören ska vara myndig, utan betalningsanmärkningar och godkänna att en anmärkningskontroll görs. Administratören har betalnings- och redovisningsansvar gentemot Playbox och återförsäljaren. Administratören ska vara ansvarig för all kontakt med Playbox i frågor som omfattas av eller relaterar till detta avtal.

Återförsäljaren ska tillse att utsedd administratör går i solidarisk borgen såsom för egen skuld för återförsäljarens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Playbox enligt detta avtal. Genom att godkänna detta avtal, försäkrar administratören att denne tagit emot fullmakt från den förening som administratören företräder och att för föreningens räkning ingå detta avtal och agera för föreningen/återförsäljaren i enlighet med detta avtal.

Administratören ska ta del av och bli införstådd med samt följa villkoren för återförsäljaren i detta avtal samt följa de instruktioner som kan komma att lämnas av Playbox. Administratörens personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Playbox Integritetspolicy. Administratören kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som administratör utan återförsäljarens och Playbox skriftliga godkännande.

6. Beställning av produkter

Administratören ska lägga beställning av produkter till Playbox via hemsidan tjanapengar.playbox.se genom att logga in på den personliga sida som tilldelats administratören av Playbox. Instruktioner för hur beställning ska utföras återfinns på hemsidan. Beställning ska ske senast det datum och på det sätt som särskilt meddelats återförsäljaren av Playbox. I annat fall kan Playbox inte garantera leverans.

7. Leverans och frakt

Playbox har som målsättning att kunna leverera beställda produkter vid den leveransdag som meddelats återförsäljaren. Ca 10 arbetsdagar efter det att Administratören skickat in ordern till Playbox.

Leverans sker till den adress administratören angivit vid registrering om inget annat är överenskommet mellan parterna. Administratören ansvarar för att uppgiven adress för leverans är korrekt. Merkostnader som ett resultat av brister i av administratören lämnade uppgifter för leverans kan komma att faktureras av Playbox.

Playbox äger rätt att avböja en beställning eller avbryta en leverans då Playbox bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om återförsäljaren eller administratören erhållit betalningsanmärkning.

8. Mottagningskontroll och reklamation av återförsäljaren

Återförsäljaren ska tillse att försäljningsgruppen, inom 19 dagar från mottagen leverans av produkter från Playbox utför kontroll av produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om avvikelse föreligger i förhållande till följesedel ska produkten/leveransen reklameras till Playbox omgående, dock senast 21 dagar från mottagen leverans. Reklamerade produkter omlevereras för de fall Playbox efter prövning kan konstatera att produkten var felaktig.

9. Pris och betalningsvillkor

Återförsäljaren ska köpa produkter från Playbox enligt Playbox vid var tid gällande prislista Playbox anger rekommenderat pris för produkterna mot slutkund. Återförsäljaren ska erlägga betalning för gjord beställning i enlighet med de betalningsvillkor som anges på fakturan.

Sker inte betalning inom angiven tid kan dröjsmålsränta utgå uppgående till Riksbankens gällande referensränta + 8 %-enheter. När återförsäljaren erlagt full betalning till Playbox och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade anses parternas mellanhavanden vara slutreglerade (Slutreglering).

10. Förtida upphörande

Playbox äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande i de fall återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från Playbox.

11. Ersättning

Återförsäljaren behåller skillnaden mellan det vid varje tidpunkt gällande pris som återförsäljaren betalar till Playbox och det pris en slutkund betalar till återförsäljaren.

12. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt

Genom detta avtal åtar sig Playbox att informera återförsäljaren genom administratören om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Distansavtalslagen gäller när en konsument och ett företag ingår avtal med varandra utanför en affärslokal. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att produkterna avlämnats till slutkund. Om köpet avser flera produkter, börjar ångerfristen löpa när den sista varan avlämnas till slutkund.

Slutkunden gör gällande sin eventuella ångerrätt genom att kontakta återförsäljaren. Återförsäljaren åtar sig att informera slutkunden om dennes ångerrätt och hur denna ska utövas enligt lag. Slutkunden äger rätt att reklamera felaktiga produkter eller eventuellt utföra vissa byten av produkter genom att ta kontakt med Playbox direkt. Återförsäljaren har rätt att returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjat sin ångerrätt. Återförsäljaren ska utöva sådan rätt inom 21 arbetsdagar från att Playbox levererat de aktuella produkterna till återförsäljaren. Eventuell returkostnad kan tillkomma. Returnerade produkter kommer krediteras av Playbox.

Slutkundens personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Playbox Integritetspolicy.

13. Övrigt

Återförsäljaren får varken lämna över eller upplåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller det avtal som återförsäljaren ingår med Playbox utan Playbox skriftliga medgivande.